Dëgjesa Publike në Njësinë Administrative Udënisht

Dëgjesë Publike në Njësinë Administrative Udënisht!

Dëgjesa u zhvillua në kuadër të parashikimit të projekt buxhetit për vitin 2018!

Dy pikat kryesore që u diskutuan ishin:

-Parashikimi i taksave dhe tarifave vendore në Bashkinë e Pogradecit për vitin 2018.

-Parashikimi i projekt -buxhetit në Bashkinë Pogradec për vitin 2018.

Gjithashtu u dëgjuan dhe ankesat e banorëve në këtë njësi administrative të cilat konsistonin në probleme të ndryshme, sociale, ekonomike dhe vështirësitë që banorët e kësaj njesie, hasin në përditshmërine e tyre.

Bashkia Pogradec, për problemet e paraqitura do të marrë masat e nevojshme nëpërmjet specialisteve përkatës për zgjidhjen e ç’do problemi të ngritur në Dëgjesën Publike.

12

Dëgjesa Publike në Njësinë Administrative Çërravë

Dëgjesa u zhvillua në kuadër të parashikimit të projekt buxhetit për vitin 2018!

Dy pikat kryesore që u diskutuan ishin:

-Parashikimi i taksave dhe tarifave vendore në Bashkinë e Pogradecit për vitin 2018.

-Parashikimi i projekt -buxhetit në Bashkinë Pogradec për vitin 2018.

Gjithashtu u dëgjuan dhe ankesat e banorëve në këtë njësi administrative të cilat konsistonin në tre probleme kryesore.

-Mungesa e ujit dhe vendosja e sahatëve.

-Sistemimi i kanalizimeve të ujërave të zeza.

-Regjistrimi i tokave bujqësore në fshatin Blace.

Problematika këto që do marrim zgjedhje të menjëhershme në ditët në vijim nga drejtoritë përkatëse në Bashkinë Pogradec.

23231622_1598274706901049_779903889392084537_n 23244031_1598274796901040_5293642696488769211_n

Programit Kombëtar të Praktikave të Punës në Administratën Shtetërore dhe Institucionet e tjera Publike.

 Shpallet thirrja e tretë e Programit Kombëtar të Praktikave të Punës në Administratën Shtetërore dhe Institucionet e tjera Publike.
Në këtë program ftohen të aplikojnë të të rinj profesionistë nga mosha 21 deri 26 vjeç, nga Shqipëria dhe Diaspora, të cilët kanë mbaruar minimalisht ciklin e parë të studimeve bachelor. Qëllimi i Programit Kombëtar të Praktikave të Punës është përfitimi i një përvoje kualifikuese që ndikon në zhvillimin e aftësive profesionale, akademike, personale dhe njohja me administratën publike.
Për më shumë informacionmund tëklikoni tek  linku përkatës http://praktika.sociale.gov.al/ .
Gjithashtu, ju njoftojmë se do të ketë shtyrje te deadline te aplikimeve.

Mbledhja e Komitetit drejtues të Shoqatës së Bashkive u organizuar nën kujdesin e kryebashkiakut Kapri

Shoqata e Bashkive të Shqipërisë organizon Mbledhjen e rradhës së Komitetit Drejtues, i cili u organizua nën kujdesin e Kryetarit të Bashkisë Pogradec, z. Eduart Kapri në ambientet e kësaj bashkie. Në këtë takim u prezantuan aktivitetet dhe rezultatet e punës së kryer në një hark kohor prej 12 muajsh gjatë vitit 2016. Në zbatim dhe të Statutit të Shoqatës, Komiteti Drejtues diskutoi dhe miratoi Raportin vjetor dhe atë financiar si dhe Planin e saj të Aktiviteteve për 2017, në pasqyrim dhe të problematikave të bashkive.

Përsa i përket problematikave, kryetarët evidentuan çështje lidhur me vështirësitë financiare me buxhetin e akorduar për vitin 2017, buxhet i cili në vijimësi nuk reflekton realitetin bashkiak të nevojave për shërbime dhe pas miratimeve të ndryshimeve thelbësore në organizim dhe funksionim.
Shqetësim i vazhdueshëm mbetet dhe ndarja e fondeve nga Komiteti i Zhvillimit të Rajoneve,ku bashkitë e djathta edhe pse konkurojnë me projekte dinjiotoze nuk kan gjetur mbështetje nga qeveria sikundër bashkite e maxhorancës.

Probleme të tjera te evidentuara gjatë vitit 2016 dhe fatkeqësisht duket sikur sdo marin zgjidhje as për vitin 2017 bashkitë renditen: mungesën e ligjit për financat vendore,kuadri ligjor sekondar për arsimin parashkollor, për funksionet e tjera të reja, probelmatikat me inspektoriatet dhe agjencitë qeveritare,problematika me ligjin e pyjeve, si dhe çeshtja e borxheve të trashëguar që ka vënë në vështirësi të mëdha bashkitë për investime dhe shërbime publike qoftë në zonat urbana po ashtu edhe në ato rurale etj.

Në përgjigje të këtyre cështjeve, Shoqata e Bashkive do të ngrejë zërin e Kryetarëve për korrektimin e këtyre praktikave abuzive nga institucionet qendrore. Nga ana e tyre, bashkitë angazhohen në ofrimin e shërbimeve sa më efikase sa më afër qytetarëve, me burimet e veta finaciare.
Në përfundim të kësaj vizite, Kryetari i Bashkisë, z. Eduart Kapri, i njohu kolegët e tij me disa nga punët publike të kryera si në infrastrukturë dhe shërbime si dhe me planet për të ardhmen në zhvillimin e turizmit.
Bashkia Pogradec është një nga bashkitë që përballet me borxhet e trashëguara.
Z. Kapri prezantoi për kolegët një plan të detajuar të Bashkisë për shlyerjen e këtij borxhi, plan i cili është një praktikë e mirë për tu replikuar dhe në raste të tjera të ngjashme.

 

DSCN0506 DSCN0502 DSCN0500 DSCN0497 DSCN0493

Shpallje për dhënien e tokave bujqësore me qera

Bashkia Pogradec në cilësinë e autoritetit qiradhenes, në zbatim të shkronjës “c” të pikës 1.2 të nenit 9 “Të drejtat dhe përgjegjësitë”, shkronjës “e” te nenit 54 të ligjit nr. 139/2015 “Per Vetqeverisjen Vendore”, neni 2 i ligjit nr. 8312, datë 26.03.1998 “Për tokat bujqësore të pandara”, neni 3 i ligjit nr. 8744, datë 22.02.2001 “Për transferimin e pronave të paluajtshme publike të shtetit në njësitë e qeverisjes vendore”, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 531, datë 21.08.1998 “Për tokat bujqesore të pandara” i ndryshuar, Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 510, datë 10.6.2015 ” Për miratimin e procedurave për transferimin e të drejtave dhe detyrimeve, personelit, aktiveve të trupëzuara dhe të patrupëzuara, të arkivave dhe çdo dokumentacioni tjetër zyrtar në njësitë e qeverisjes vendore, të prekura nga riorganizimi administrativo-territorial”, Udhëzimin nr. 1, datë 18.07.2012, të Këshillit të Ministrave, “Për procedurat e dhënies me qira të tokave bujqësore të pandara”, VKM-së Nr. 460, datë 22.05.2013, “Për përcaktimin e kritereve, rregullave dhe procedurave të dhënies me qira të tokës bujqësore në pronësi të shtetit” (i ndryshuar), zhvillon procedurën konkurruese për dhënien me qira të sipërfaqes së tokës prej siperfaqes prej 627,26 Ha, të ndodhur në Njësitë Administrative Buçimas, Udënisht dhe Çërravë,

Ofertë dhënie toke me qera

Dëgjesa Publike për Paketën Fiskale

Dëgjesa Publike për prezantimin e projekt- vendimit “Për disa ndryshime dhe shtesa në VKB nr. 9, datë 10.02.2016 “Për miratimin e Taksave dhe Tarifave vendore 2017, në Bashkinë Pogradec” u zhvillua në ambjentet e sallës së Këshillit Bashkiak. Pjesëmarrës në këtë dëgjesë ishte Kryetari I Bashkisë z. Eduart Kapri, nënpunës të lartë të administratës, grupet e interesit, biznesit dhe komunitetit. Për të rritur transparencën e bashkisë u bë prezantimi i paketës fiskale për familjet si dhe bizneset duke mbajtur të njëjtin nivel me vitin e kaluar vetëm me disa ndryshime të vogla.

Kryetari Kapri duke vlerësuar rëndësinë që ka ky takim me grupet e interesit, për vetë faktin që bashkia po punon në kuadër për të gjetur rrugët e duhura nëpërmjet diskutimeve, për t’i erdhur në ndihmë komunitetit dhe biznesit, theksoi se përsëri do ndiqet strategjia e mosngritjes së taksave. Konsultimet publike dhe përfshirja e sa më shumë grupeve të interesit në to do të shërbejnë për rritjen e efektshmërisë dhe zbatueshmërisë së paketës fiskale duke e bërë edhe këtë vit një vit të suksesshëm si ky që po lemë pas përsa i përket mbledhjes së taksave. U theksua se falë mbledhjes më të mirë të taksave dhe tarifave, por edhe administrimit më të mirë të parave publike, është bërë e mundur që Bashkia e Pogradecit të ndërmarrë një sërë nismash  të cilat më pas përkthehen në investime publike në shërbim të rritjes të cilësisë së jetës të banorëve.

Pas shprehjes së opinioneve të përfaqësuesve të komunitetit dhe biznesit dhe kërkesave të tyre për tu rishikuar dhe njëherë kohëzgjatja e taksës së fjetjes për hotelet, Bashkia reagoi duke e ulur kohëzgjatjen ditore të taksimit duke e bërë 80 ditë nga 90 ditë që ishte.

Gjithashtu u përjashtuan nga tarifat e gjelbërimit Njësitë Administrative Dardhas, Velçan, Proptisht dhe Trebinjë.

 

21

43Njoftim për dëgjesë publike

Të nderuar qytetarë , Biznese dhe Shoqata të Bashkisë Pogradec,

Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 të ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, njoftojmë zhvillimin e seancës së këshillimit me publikun dhe subjektet e interesuara, për diskutimin e :

Projekt –Vendimit “Për disa ndryshime dhe shtesa në VKB nr. 9, datë 10.02.2016 “Për miratimin e Taksave dhe Tarifave vendore në Bashkinë Pogradec”.

 

 

Takimi do të zhvillohet në sallën e Këshillit Bashkiak Pogradec ditën e Martë, datë 13.12.2016, ora 10:00.

 

Jeni të ftuar të merrni pjesë.

Duke ju falenderuar,

 

 

 

                                                                                                                                                  

                                                                                                                  Eduart KAPRI

                                                                                                    KRYETAR                                                 

Pogradeci feston Ditën e Flamurit me simbolin e shqiponjës dykrenore

Bashkia e Pogradecit festoi sot 104 vjetorin e Ditës së Pavarësisë. Qindra qytetarë, intelektualë, anëtarë të familjeve të njohura pogradecare, veteranë etj iu bashkuan ceremonisë së ngritjes së Flamurit Kombëtar. Kryetari Eduart Kapri zbuloi shqiponjën dykrenare e cila u vendos në sheshin para Bashkisë së Pogradecit. Vendosja e shqiponjës dykrenare në ambjentin para bashkisë ishte një risi në këtë ditë feste.“Ndërsa vitet kalojnë atdhedashuria merr përmasa të reja. Dikur luftohej për Pavarësi, ndërsa sot na ngarkohet detyra për ta nderuar dhe krenuar vendin e të parëve, për t’u kujdesur për integritetin territorial e politik dhe për të ndikuar sa mundemi mbi rritjen e mirëqënies kombëtare, duke nisur nga qyteti ynë. Para nesh ndodhet simboli i shqiponjës, e cila është një nga përfaqësueset më të hershme në heraldikat, stemat, shenjat e vjetra, duke u konsideruar si simbol pushteti, guximi dhe lartësimi shpirtëror.” – u shpreh kryetari. Aktiviteti më pas vazhdoi në sallën e Këshillit Bashkiak, ku z. Kapri falenderoi përzemërsisht të gjithë veteranët, intelektualët dhe qytetarët pogradecarë, të cilët u bënë pjesë e këtij momenti festiv për të nderuar Ditën e Flamurit. Në ambjentin e Sallës së Këshillit Bashkiak ishte shtruar dhe një kokteil për të gjithë të pranishmit e ceremonisë të organizuar nga Bashkia. “Mesazhi im për të gjithë ne është të mbajmë gjallë ndërgjegjen kombëtare dhe atdhedashurinë. Secili duke respektuar dhe nderuar historinë e cila na dhuroi lirinë e sotme, e cila është dhuratë dhe detyrë njëkohësisht”, tha Kapri

NJOFTIM

Të nderuar banorë të Pogradecit! Në bazë të Ligjit Nr.9270, datë 29.04.2004 “Për sistemin e adresave”, i ndryshuar dhe akteve nënligjore, Urdhërin e Përbashkët të Ministrit të Punëve të Brendëshme dhe Ministrit për Çështjet Vendore “Për miratimin e Manualit për Adresimin e Pjesëve të Territorit Publik”, në zbatim të tij, Urdhri i Kryetarit të Bashkisë Pogradec:
Ju njoftojmë, se Bashkia Pogradec, ditën e premte, datë 25.11.2016, ora 11:00, organizon tek Salla e Këshillit Bashkiak takim konsultues me banorët e qytetit për propozimet mbi “Emërtimin e Rrugëve të Territorit të Bashkisë Pogradec”, disa prej të cilave janë të mbivendosura dhe lind nevoja për ndryshime, emërtime të reja ose zëvendësime. Jeni të mirëpritur!

3          1

Deklaratë e Bashkisë Pogradec

Bashkia Pogradec denoncon krimin mjedisor të shkaktuar nga firma kontraktore e rrugës Qukës – Qafë Plloçë, JV Albavia & Sinitram. Firma kontraktuese për një periudhë të konsiderueshme ka gërrmuar në shtratin e lumit Shkumbin në fshatin Golik pa pasur asnjë kompetencë dhe leje mjedisore. Nxjerrja e inerteve ka dëmtuar rëndë shtratin e lumit dhe ka bërë një dëm të madh mjedisor. Edhe pse nga ana e Bashkisë Pogradec u dërguan disa shkresa zyrtare në ministrinë e Brendëshme, në Kryeministri si dhe në Ministrinë e Mjedisit asnjë kërkesë nuk mori përgjigje. Pezullimi i gërryerjes së lumit Shkumbin u bë i mundur vetëm falë ndërhyrjes së policisë bashkiake.

Por firma kontraktuese JV Albavia & Sinitram edhe pse është tërhequr nga gërmimi i shtratit të lumit Shkumbin, vazhdon të grumbullojë materiale inerte në zona të cilat nuk janë të përcaktuara në projekt. Firma nuk po i përmbahet kushteve të projektit dhe po gërmon jashtë territorit të përcaktuar të rrugës duke cënuar kështu edhe pronat private. Banorët e kësaj zone ndihen të shqetësuar pasi po ju cënohet prona e tyre si dhe ndihen të rrezikuar nga përmbytjet në këtë periudhë që është dhe sezon shirash.

Bashkia Pogradec i bën thirrje firmës kontraktore të rrugës Qukës – Qafë Plloçë, që t’i përmbahet kushteve të projektit dhe të ndalojë masakrën mjedisore që po shkakton në këtë zonë. Ne po bëjmë ç’është e mundur që të frenojmë këtë krim mjedisor dhe po marrim masat e duhura që banorët e kësaj zone të mos ndihen më të rrezikuar dhe të shqetësuar.


Njoftim për shtyp i Bashkisë Pogradec, 26 Tetor 2016

 

lumi-shkumbinl-shkumbinn

 

DRAFT HARTAT PËR PLANIN E PËRGJITHSHËM VENDOR

PPT_01 Harta e sistemeve të propozuara territoriale

PPT_02 Harta e kategorive të propozuara të përdorimit të tokës

PPT_10 Harta e zonave subjekt PDV të propozuara per qytetin e Pogradecit

PPT_10 Harta e zonave subjekt PDV të propozuara per bashkine e Pogradecit

PPT_09 Harta e intensitetit te ndertimit të propozuar

PPT_09 Harta e intensitetit te ndertimit të propozuar per qytetin e Pogradecit

PPT_08 Harta e njësive strukturore

PPT_08 Harta e njësive strukturore per qytetin e Pogradecit

PPT_03 Harta e zonave ekonomike të propozuara

ShIP_01Harta e rrjetit rrugor të propozuar sipas kategorizimit të rrjetit rrugor - 02

ShIP_01 Harta e rrjetit rrugor të propozuar sipas kategorizimit të rrjetit rrugor - 01

 

Youth for Social Changes në bashkëpunim me Bashkinë Pogradec organizuan seminarin trajnues me 36 të rinj nga Ballkani Perëndimor

Youth for Social Changes në bashkëpunim me Bashkinë Pogradec organizuan seminarin trajnues me 36 të rinj nga Ballkani Perëndimor

Youth for Social Changes organizoi seminarin trajnues me tema kryesore: kërkimi me pjesëmarrje, fushatat, lidershipi dhe edukimi për të drejtat e njeriut. Trajner ishte z. Dorian Leka – Drejtor i Drejtorisë së Kulturës, Rinisë dhe Sporteve pranë Bashkisë Pogradec, i shoqëruar në panelin e diskutimit nga Nënkryetari i Bashkisë Pogradec z. Avdulla Cano, Drejtoresha Ekzekutive znj. Mimoza Ikonomi dhe Kordinatorja e të Rinjve znj. Selda Gorovelli nga Youth for Social Changes. Aktiviteti finalizoi projektin Human Rights Education for Rural Youth , i cili solli në Pogradec 36 të rinj nga Ballkani Perëndimor dhe nga vendet e Bashkimit Europian.

20160907_114408 20160907_111925_001 20160907_112030_001 received_1261802163829781

 

Fillojnë punimet e rrugës në fshatin Gështenjas

Kryetari i Bashkisë së Pogradecit, z Eduart Kapri vizitoi nga afër punimet e nisura në rrugën e fshatit Gështenjas të njësisë së Buçimasit. Me një fond prej 107 milionë lekësh, do të asfaltohet rruga prej mëse 1 kilometër si dhe do të ndërtohen muret mbajtëse të kanalit ç’ka do të shmangë përmbytjet në këtë fshat. Ky investim do ti shërbejë këtij komuniteti prej qindra familjesh, jo vetëm për të ndalur përmbytjet si dhe për të pasur një rrugë të asfaltuar mirë.


 

Njoftim për shtyp i Bashkisë së Pogradecit, 25 Gusht 2015

1 2016-08-25-PHOTO-00002270 2016-08-25-PHOTO-00002271

Kryetari Kapri pret në Pogradec Ambasadoren e Kinës, Jiang Yu

Kryetari i Bashkisë së Pogradecit, z Eduart Kapri priti Ambasadoren e Kinës në Shqipëri znj. Jiang Yu, me të cilën shkëmbyen mendime për rritjen e turistëve kinezë në Pogradec.

Shqipëria po konsideron lehtësimin e regjimit të vizave për turistët kinezë në periudha më të gjata kohore nisur nga fakti që turistët kinezë zënë vendin e parë për turizëm në Europë.

Kryetari Kapri i tha ambasadores së Pogradeci ka mundësi të shumta për turistët kinezë dhe tema e diskutimit u përqendrua në përfshirjen Pogradecit në guidat turistike kineze. Ai njohu ambasadoren me kapacitetet dhe vlerat turistike të Bashkisë së Pogradecit për të pritur sa më shumë turistë kinezë.

“Në Pogradec kemi të gjitha kapacitetet për pritjen e turistëve kinezë. Krahas liqenit, ata mund të vizitojnë edhe pikat e turizmit kulturor në bashkinë tonë që janë të shumta”, tha Kapri.

Ambasadorja kineze falenderoi kryetarin Kapri për mikëpritjen duke vlerësuar potencialin e Pogradecit për turizëm dhe shtoi se qëllimi i vizitës së saj është përfshirja e Pogradecit në pushimet dhe udhëtimet e qytetarëve kinezë.

Më tej, Ambasadorja dhe Kryetari i Bashkisë së Pogradecit vizituan së bashku disa prej pikave turistike në qytet.


 

Njoftim per shtyp i Bashkise se Pogradecit, 11 Gusht 2016

IMG_4343 IMG_4346 IMG_4349 IMG_4352 IMG_4353 IMG_4354