Nr.Kodi i regjistrimitCeshtjaGrupi që bëri Peticionin
(OJF, Biznes, Rinia, Media, grupi komunitar, tjetër)
Data e Regjistrimit në Protokollin e BashkisëDërgimi për mendim në Komisionin përkatës të Këshillit
(Nr. prot të brendshëm)
Eshtë mbajtur dëgjesë publike (sipas ligjit dhe rregullores)
(data)
Kaluar në Këshill për shqyrtim (data)Mbështetur nga Këshilli
Po/Jo
Zbatuar kërkesa e peticionit nga Ekzekutivi
(Data)
Raportimi në Këshill dhe tek grupi interesit (Datë)Publikimi në faqen e internetit të Bashkisë
(Datë)
12439KERKESE PER INICIATIVE QYTETAREPerfaqesuesit e komunitetit te biznesit per qytetin e Pogradecit23.06.202007.07.2020
1
2
3
4
5
KUJDES !!!
Peticioni/Iniciativa tuaj duhet të dërgohet me postë ose dorazi në Bashkinë Pogradec, së bashku me dokumentacionet shoqëruese.