BUXHETI 2016

NJESITE-VENDORE-te-ndara-30

 

Hartimi i Buxhetit për vitin 2016 është kryer pas një pune gjithëpërfshirëse të administratës së Bashkisë, anëtarëve të Këshillit të Bashkisë, institucioneve vartëse, Njësive Administrative, komunitetin e biznesit, komunitetin e banorëve, si dhe aktorë të ndryshëm të shoqërisë civile. Përgatitja e buxhetit është paraprirë nga dëgjesa dhe komunikim me publikun”. Promovimi i transparencës në krijimin e instrumenteve financiarë ndaj komunitetit përbën një detyrim ligjor për organet shtetërore, por është edhe një detyrim moral që kanë institucionet e qeverisjes vendore ndaj komunitetit që përfaqësojnë.

Hartimi i Buxhetit u përfshi në një cikël të plotë buxhetimi sipas kërkesave ligjore, duke i ndjekur të gjitha hapat e përcaktuara në ligj duke u bazuar kryesisht në ligjin nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, ligjin nr.119/2014 “Për të drejtën e informimit”, si dhe ligjin nr.146/2014 “Për konsultimin publik”, përveç akteve ligjore dhe nënligjore teknike dhe specifike të domosdoshëm për hartimin e këtij instrumenti financiar.

Projekt buxheti i Bashkisë Pogradec për vitin 2016, është një instrument i rëndësishëm financiar që përveçse promovon transparencën, duhet të ketë një impakt të gjerë në bashki, duke përfaqësuar qoftë zonat urbane, qoftë zonat rurale që janë bashkuar në kuadër të reformës territoriale, si dhe të rikthejë mbrapsht në shërbime e investimeve të ardhurat e mbledhura nga komuniteti në formën e taksave dhe tarifave vendore.

Shkarko Buxhetin

Paketa Fiskale

Buxheti Bashkia Pogradec 2019

V.K.B Buxheti i vitit 2019 1