DRAFT HARTAT PËR PLANIN E PËRGJITHSHËM VENDOR

PPT_01 Harta e sistemeve të propozuara territoriale

PPT_02 Harta e kategorive të propozuara të përdorimit të tokës

PPT_10 Harta e zonave subjekt PDV të propozuara per qytetin e Pogradecit

PPT_10 Harta e zonave subjekt PDV të propozuara per bashkine e Pogradecit

PPT_09 Harta e intensitetit te ndertimit të propozuar

PPT_09 Harta e intensitetit te ndertimit të propozuar per qytetin e Pogradecit

PPT_08 Harta e njësive strukturore

PPT_08 Harta e njësive strukturore per qytetin e Pogradecit

PPT_03 Harta e zonave ekonomike të propozuara

ShIP_01Harta e rrjetit rrugor të propozuar sipas kategorizimit të rrjetit rrugor - 02

ShIP_01 Harta e rrjetit rrugor të propozuar sipas kategorizimit të rrjetit rrugor - 01

 

Projekt Buxheti i Bashkisë Pogradec për vitin 2016

NJESITE-VENDORE-te-ndara-30

 

Hartimi i Buxhetit për vitin 2016 është kryer pas një pune gjithëpërfshirëse të administratës së Bashkisë, anëtarëve të Këshillit të Bashkisë, institucioneve vartëse, Njësive Administrative, komunitetin e biznesit, komunitetin e banorëve, si dhe aktorë të ndryshëm të shoqërisë civile. Përgatitja e buxhetit është paraprirë nga dëgjesa dhe komunikim me publikun”. Promovimi i transparencës në krijimin e instrumenteve financiarë ndaj komunitetit përbën një detyrim ligjor për organet shtetërore, por është edhe një detyrim moral që kanë institucionet e qeverisjes vendore ndaj komunitetit që përfaqësojnë.

Hartimi i Buxhetit u përfshi në një cikël të plotë buxhetimi sipas kërkesave ligjore, duke i ndjekur të gjitha hapat e përcaktuara në ligj duke u bazuar kryesisht në ligjin nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, ligjin nr.119/2014 “Për të drejtën e informimit”, si dhe ligjin nr.146/2014 “Për konsultimin publik”, përveç akteve ligjore dhe nënligjore teknike dhe specifike të domosdoshëm për hartimin e këtij instrumenti financiar.

Projekt buxheti i Bashkisë Pogradec për vitin 2016, është një instrument i rëndësishëm financiar që përveçse promovon transparencën, duhet të ketë një impakt të gjerë në bashki, duke përfaqësuar qoftë zonat urbane, qoftë zonat rurale që janë bashkuar në kuadër të reformës territoriale, si dhe të rikthejë mbrapsht në shërbime e investimeve të ardhurat e mbledhura nga komuniteti në formën e taksave dhe tarifave vendore.

Shkarko Buxhetin

Paketa Fiskale

Hartimi i Planeve të Përgjithshme Vendore

Bashkia Pogradec në zbatim të kontratës 514 prot datë 27.01.2016 “Hartimi i Planeve të Përgjithëshme Vendore” për Bashkinë Pogradec dhe Korcë, Akt- Marrëveshjes së bashkëpunimit midis Ministrisë së Zhvillimit Urban (MZHU), Bashkisë Pogradec dhe konsulentit BOLLES + WILLSON GmbH&CO dhe IDRA shpk. ka nisur procesin e hartimit të PPV të njësisë administrative Pogradec. Aktualisht është miratuar “Nisma e Hartimit të PPV.-së” dhe po punohet për përfundimin e analizës metabolike të gjëndjes ekzistuese, e cila do ti paraprijë hartimit të strategjisë së zhvillimit territorial.

NISMA

VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK

VENDIMI I KRYETARIT