Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit te Burimeve Njerëzore pranë Bashkisë Pogradec shpall proçedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionet:

1 (Një) Pozicion – Specialist për prokurimet publike dhe monitorimin e kontratave në Drejtorinë e Çështjeve Juridike dhe Prokurimeve,  Kategoria e pagës IV-a

1 (Një) Pozicion – Specialist për emergjencat civile, Drejtoria e Emergjencave Civile dhe Objekteve në Bashkëpronësi,  Kategoria e pagës IV-a

Specialist për prokurimet publike dhe monitorimin e kontratave

Specialist për emergjencat civile

 

There are no comments yet.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.