Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore pranë Bashkisë Pogradec shpall proçedurat e lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë për pozicionin :

1 (Një) Pozicion –Përgjegjës në Drejtorinë e Çështjeve Juridike dhe Prokurimeve, Kategoria e pagës III-a/1

1 (Një) Pozicion – Përgjegjës për administrimin e aseteve, Drejtoria Ekonomike dhe Menaxhimit Financiar, Kategoria e pagës III-b

1 (Një) Pozicion – Drejtor në Drejtorinë e Çështjeve Juridike dhe Prokurimeve, Kategoria e pagës II-b

1 (Një) Pozicion – Specialist i kadastrës urbane dhe kontrollin e  zbatimit të lejave / projekteve , Drejtoria e Planifikimit Urban dhe Zhvillimit të Territorit, Kategoria e pagës IV-a

1 (Një) Pozicion – Specialist –Jurist në Drejtorinë e Çështjeve Juridike dhe Prokurimeve Kategoria e pagës IV-a

Përgjegjës në Drejtorinë e Çështjeve Juridike dhe Prokurimeve

Përgjegjës për administrimin e aseteve, Drejtoria Ekonomike dhe Menaxhimit Financiar

Drejtor në Drejtorinë e Çështjeve Juridike dhe Prokurimeve

Specialist i kadastrës urbane dhe kontrollin e zbatimit të lejave projekteve

Specialist –Jurist në Drejtorinë e Çështjeve Juridike dhe Prokurimeve

 

 

 

 

There are no comments yet.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.