Pogradec – Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit te Burimeve Njerëzore pranë Bashkisë Pogradec shpall proçedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionet :

1- 1 (Një) Pozicion – Specialist Audit  i Brendshëm në Zyrën e Auditit , Kategori e pagës III-b

2- 1(Një) Pozicion- Përgjegjës i Sektorit të Auditimit të Brendshëm,Kategoria e pagës III-b

SHPALLJE VËNDI PUNE AUDITI

3- 1 (Një) Pozicion –Përgjegjës i Sektorit të Shërbimit Pyjor ,Kategori e pagës III-b

4- 3(Tre) Pozicione- Specialist për pyjet dhe kullotat, Kategori e pagës IV-a

SHPALLJE VËNDI PUNE SHËRBIMI PYJOR

5-1 (Një) Pozicion – Specialist për projektet e infrastrukturës dhe planifikimit të territorit, Kategori e pagës IV-a

6-1(Një) Pozicion-Specialist për inspektimin e zhvillimit dhe kadastrën urbane-Kategori e pagës IV-a

7-1( Një) Pozicion-Specialist për inspektimin e zhvillimit dhe çertifikatat e përdorimit-Kategori e pagës IV-a

8-2(Dy)Pozicione –Specialist për kontrollin e dokumentacionit të kërkesave për zhvillimin në sistemin elektronik të lejave-Kategori e pagës IV-a

SHPALLJE VËNDI PUNE SHËRBIMI URBANISTIKA

9-1 (Një) Pozicion – Inspektor për mbrojtjen e mjedisit, Kategori e pagës IV-a

SHPALLJE VËNDI PUNE KRYEINSPEKTORIATI

 

 

 

There are no comments yet.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.