Bashkia Pogradec në zbatim të kontratës 514 prot datë 27.01.2016 “Hartimi i Planeve të Përgjithëshme Vendore” për Bashkinë Pogradec dhe Korcë, Akt- Marrëveshjes së bashkëpunimit midis Ministrisë së Zhvillimit Urban (MZHU), Bashkisë Pogradec dhe konsulentit BOLLES + WILLSON GmbH&CO dhe IDRA shpk. ka nisur procesin e hartimit të PPV të njësisë administrative Pogradec. Aktualisht është miratuar “Nisma e Hartimit të PPV.-së” dhe po punohet për përfundimin e analizës metabolike të gjëndjes ekzistuese, e cila do ti paraprijë hartimit të strategjisë së zhvillimit territorial.

NISMA

VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK

VENDIMI I KRYETARIT

 

There are no comments yet.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.