Njoftim për Dëgjesë Publike

 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA  POGRADEC

Pogradec, 24.08.2016

NJOFTIM

 

Për dëgjesë publike për Planin e Zhvillimit të Territorit të Bashkisë dhe Studimin e vlerësimit të ndikimit në mjedis.

 

Mbështetur në ligjin, Nr 107/2014 datë 31.07.2014, “Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit”, shtojca 1, të Kontratës me nr 514 prot, datë 27.01.2016, “Hartimi i planeve të përgjithshme vendore”, për bashkinë Pogradec, “Akt-Marrëveshjes së bashkëpunimit”, nr 184/8 prot, datë, 13.01.2016, “Mbi hartimin e dokumentit të planifikimit të Planit të Përgjithshëm Vendor”, të Bashkisë Pogradec, ju vemë në dispozicion dokumentin e hartuar nga autoriteti përgjegjës për PPV dhe ju njoftojmë se në datën 06.09.2016 do të zhvillohet dëgjesa publike për Planin e Zhvillimit të Territorit të Bashkisë dhe Studimin e vlerësimit të ndikimit në mjedis.

Jeni të lutur të shprehni mendimet, propozimet dhe vërejtjet tuaja, lidhur me dokumentin e paraqitur për hartimin e “ Planit të Përgjithshëm Vendor ” (Faza III dhe IV) të Bashkisë Pogradec.

 

Në mbështetje të vëretjeve dhe propozimeve të paraqitura pranë Drejtorisë së Planifikimit të Territorit, të Bashkisë, grupi i punës do ti pasqyrojë dhe argumentojë në dokumentin që do të përgatitet për miratim.

 

BASHKIA POGRADEC

 

Ftesë për Dëgjesë Publike me Biznesin

Bashkia e Pogradecit, në kuadër të çeljes së sezonit turistik do të organizojë, ditën e shtunë më datë 25.06.2016, ora 11:00 në Sallën e Këshillit pranë Bashkisë Pogradec, dëgjesën publike për prezantimin e strategjisë për sezonin veror.

Ftohen të gjithë bizneset që ushtrojë veprimtari ne qytetin e Pogradecit për pjesëmarrje në këtë takim si formë për të paraqitur të gjitha pretendimet dhe shqetësimet që ata kanë ndaj pushtetit vendor.

Njoftim për shpallje

Njoftimi për Kërkesë për Leje Ndërtimi

Datë 14.06.2016

 Objekti: “Godinë banimi 2 kate

Kërkues : Z.Edvin Efthimiu

Baza Ligjore : Ligji Nr.107/2014 “ Për Planifikimit dhe Zhvillimin e Territorit ( Neni 39 , Neni 43, Neni 44 , Neni 20 pika 2)

VKM Nr. 408 Për Miratimin e Rregullores së Zhvillimit të Territorit” datë 13.05.2015, Neni 11, Neni 14, Neni 15, Neni 20, Neni 21.

Vendimin Nr. 1 Të KKT Datë 30.07.2015  “ Për Përcakimin e Rregullave dhe Procedurave që do të ndiqen Nga Autoritetet e Zhvillimit të Territorit për Shqyrtimin e Kërkesave Për Leje Ndërtimi deri në miratimin e PPV pika 2 gërma ë

Nr. 5 Të KKT datë 29.12.2014 “ Për Identifikimin e Zonave të Urbanizuara në të gjithë Territorin e Republikës së Shqipërisë dhe Miratimin e Hartave ku mund të ndërhyet në funksion të Zhvillimit Urban”

Ju njoftojmë se Kërkesa për Leje Ndërtimi për Objektin e mësipërm është në porcesin e pajisjes me leje ndërtimi pranë Bashkisë Pogradec .

 

BASHKIA POGRADEC

Njoftim për shpallje

Njoftimi për Kërkesë për Leje Ndërtimi

Datë 07.06.2016

Objekti: Lejë ndërtimi për Kartodrom ( Pistë)

Kërkues : Z. Paqësor Berberi

Baza Ligjore : Ligji Nr.107/2014 “ Për Planifikimit dhe Zhvillimin e Territorit ( Neni 39 , Neni 43, Neni 44 , Neni 20 pika 2

VKM Nr. 408 “Për Miratimin e rregullores së Zhvillimit të Territorit” datë 13.05.2015, Neni 11, Neni 14,  Neni 15, Neni 20, Neni 21.

Vendimin Nr. 1 Të KKT Datë 30.07.2015  “ Për Përcakimin e Rregullave dhe Procedurave që do të ndiqen Nga Autoritetet e Zhvillimit të Territorit për Shqyrtimin e Kërkesave për Leje Ndërtimi deri në miratimin e PPV pika 2 gërma ç

Nr. 5 Të KKT datë 29.12.2014 “ Për Identifikimin e Zonave të Urbanizuara në të gjithë Territorin e Republikes së Shqipërisë dhe Miratimin e Hartave ku mund të ndërhyet në funksion të Zhvillimit Urban”

Ju njoftojmë se Kërkesa për Leje Ndërtimi për Objektin e mësipërm është në porcesin e pajisjes me leje ndërtimi pranë Bashkisë Pogradec .

 

BASHKIA POGRADEC

Fituesit e Programit “Praktika Pune në Administratën Publike” Bashkia Pogradec

Lista e aplikantëve fitues për Programin “Praktikë Pune në Administratën Publike”  pranë Bashkisë Pogradec

  • Romina Mustafa
  • Ornela Corbaxhi
  • Erinda Kamburi
  • Kiseina Ristollari
  • Eva Bashalli
  • Henisa Vreto
  • Olti Beshello
  • Alda Isufllari
  • Viola Bashalli
  • Sidorela Karriqi

Personat fitues të paraqiten ditën e mërkurë, datë 15.06.2016, ora 9:00, pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore dhe Legjislacionit, Bashkia Pogradec.

Powered by blucompro.net