SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL PËR LËVIZJE PARALELE DHE PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore pranë Bashkisë Pogradec shpall proçedurat e lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë për pozicionin :

1 (Një) Pozicion –Përgjegjës në Drejtorinë e Çështjeve Juridike dhe Prokurimeve, Kategoria e pagës III-a/1

1 (Një) Pozicion – Përgjegjës për administrimin e aseteve, Drejtoria Ekonomike dhe Menaxhimit Financiar, Kategoria e pagës III-b

1 (Një) Pozicion – Drejtor në Drejtorinë e Çështjeve Juridike dhe Prokurimeve, Kategoria e pagës II-b

1 (Një) Pozicion – Specialist i kadastrës urbane dhe kontrollin e  zbatimit të lejave / projekteve , Drejtoria e Planifikimit Urban dhe Zhvillimit të Territorit, Kategoria e pagës IV-a

1 (Një) Pozicion – Specialist –Jurist në Drejtorinë e Çështjeve Juridike dhe Prokurimeve Kategoria e pagës IV-a

Përgjegjës në Drejtorinë e Çështjeve Juridike dhe Prokurimeve

Përgjegjës për administrimin e aseteve, Drejtoria Ekonomike dhe Menaxhimit Financiar

Drejtor në Drejtorinë e Çështjeve Juridike dhe Prokurimeve

Specialist i kadastrës urbane dhe kontrollin e zbatimit të lejave projekteve

Specialist –Jurist në Drejtorinë e Çështjeve Juridike dhe Prokurimeve

 

 

 

 

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL PËR LËVIZJE PARALELE DHE PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore pranë Bashkisë Pogradec shpall proçedurat e lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë për pozicionin :

1 (Një) Pozicion – Përgjegjës për Emergjencat Civile dhe Objektet në Bashkëpronësi , Drejtoria e Emergjencave Civile dhe Objekteve në Bashkëpronësi , Kategoria e pagës III-b

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL PËR LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore pranë Bashkisë Pogradec shpall proçedurat e lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë për pozicionin :

1 (Një) Pozicion – Drejtor në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse, Kategoria e pagës II-b

 

a. Drejtor në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse

 

Miratohet “Plani i kujdesit social” Bashkia Pogradec

Plani i Kujdesit Social është hartuar nga Drejtoria e Sherbimit Social, Bashkia Pogradec në konsultim me përfaqësues të institucioneve vendore dhe shoqërisë civile, me mbështetjen teknike të Fondacionit “Ndihmë për Fëmijët” në kuadër të Programit të përbashkët të Kombeve te Bashkuara “Askush Të Mos Mbetet Pas” që financohet nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim dhe zbatohet nën mbikëqyrjen e Programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim, UNDP.

Plani i Kujdesit Social u miratua me Vendim te Keshillit Bashkiak nr 96 dt. 21.10.2019

Plani i mbrojtjes sociale

FTESË PËR PJESËMARRJE

Bashkia Pogradec, do te zhvilloje projektin “Extro – Cult”, me objekt “Shkembime kulturore mes eventesh”, qe konsiston ne transportin rrugor te 20 personave me iternerar Pogradec – Zakynthos

Afati perlundimtar per paraqitjen dhe dorezimin e ofertes Tuaj, do te iete diten e Enjte, date 17.10.2019, ora 12:00.

Dorezimi i ofertes te behet ne, adresa e emalit te bashkisë Pogradec  : “bashkiapogradec@gmail.com”

Ftesë për pjesëmarrje

Shpallje për vënde të lira pune

Shpallen vënde të lira pune per pozicionet :

1- Drejtor në Drejtorinë e Infrastrukturës,Transportit dhe Punëve Publike
2- Përgjegjës në Njesinë me Koordinimin e Integrimit Europian dhe Ndihmës së huaj

Drejtor në Drejtorinë e Infrastrukturës,Transportit dhe Punëve Publike, Kategoria e pagës II-B

Përgjegjës në Njesinë me Koordinimin e Integrimit Europian dhe Ndihmës së huaj, Kategoria e Pagës III-b

SHPALLJE PËR VËNDE TË LIRA PUNE

Pogradec – Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit te Burimeve Njerëzore pranë Bashkisë Pogradec shpall proçedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionet :

1- 1 (Një) Pozicion – Specialist Audit  i Brendshëm në Zyrën e Auditit , Kategori e pagës III-b

2- 1(Një) Pozicion- Përgjegjës i Sektorit të Auditimit të Brendshëm,Kategoria e pagës III-b

SHPALLJE VËNDI PUNE AUDITI

3- 1 (Një) Pozicion –Përgjegjës i Sektorit të Shërbimit Pyjor ,Kategori e pagës III-b

4- 3(Tre) Pozicione- Specialist për pyjet dhe kullotat, Kategori e pagës IV-a

SHPALLJE VËNDI PUNE SHËRBIMI PYJOR

5-1 (Një) Pozicion – Specialist për projektet e infrastrukturës dhe planifikimit të territorit, Kategori e pagës IV-a

6-1(Një) Pozicion-Specialist për inspektimin e zhvillimit dhe kadastrën urbane-Kategori e pagës IV-a

7-1( Një) Pozicion-Specialist për inspektimin e zhvillimit dhe çertifikatat e përdorimit-Kategori e pagës IV-a

8-2(Dy)Pozicione –Specialist për kontrollin e dokumentacionit të kërkesave për zhvillimin në sistemin elektronik të lejave-Kategori e pagës IV-a

SHPALLJE VËNDI PUNE SHËRBIMI URBANISTIKA

9-1 (Një) Pozicion – Inspektor për mbrojtjen e mjedisit, Kategori e pagës IV-a

SHPALLJE VËNDI PUNE KRYEINSPEKTORIATI

 

 

 

Marrëveshja mbi themelimin e një binjakëzimi

Kryetari i Bashkisë Eduart Kapri së bashku me kryetarin e Bashkisë së Wismarit nënshkruan marrëveshjen e partneritetit mes dy bashkive në qytetin e Wismarit.
Kapri falenderoi për bashkëpunimin e mirë deri tani dhe shpreson që sa më shumë qytetarë të Wismarit të vizitojnë Pogradecin.
Ky ishte një tjetër takim i frytshëm dhe shkëmbim eksperiencash pas takimit që u zhvillua në qytetin e Pogradecit nga dy kryebashkiakët.
Kryetari Kapri u bë pjesë e Librit të Artë të qytetit Hanseatic.

Dokumentat e nenshkruara nga Bashkia Pogradec dhe Bashkia Wismar:

      –Vendim Nr.24 Këshilli Bashkiak

      –Akti marrëveshjes ( Gjermanisht )

      –Akti marrëveshjes ( Shqip )