Shpallje për vënde të lira pune

Shpallen vënde të lira pune per pozicionet :

1- Drejtor në Drejtorinë e Infrastrukturës,Transportit dhe Punëve Publike
2- Përgjegjës në Njesinë me Koordinimin e Integrimit Europian dhe Ndihmës së huaj

Drejtor në Drejtorinë e Infrastrukturës,Transportit dhe Punëve Publike, Kategoria e pagës II-B

Përgjegjës në Njesinë me Koordinimin e Integrimit Europian dhe Ndihmës së huaj, Kategoria e Pagës III-b

SHPALLJE PËR VËNDE TË LIRA PUNE

Pogradec – Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit te Burimeve Njerëzore pranë Bashkisë Pogradec shpall proçedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionet :

1- 1 (Një) Pozicion – Specialist Audit  i Brendshëm në Zyrën e Auditit , Kategori e pagës III-b

2- 1(Një) Pozicion- Përgjegjës i Sektorit të Auditimit të Brendshëm,Kategoria e pagës III-b

SHPALLJE VËNDI PUNE AUDITI

3- 1 (Një) Pozicion –Përgjegjës i Sektorit të Shërbimit Pyjor ,Kategori e pagës III-b

4- 3(Tre) Pozicione- Specialist për pyjet dhe kullotat, Kategori e pagës IV-a

SHPALLJE VËNDI PUNE SHËRBIMI PYJOR

5-1 (Një) Pozicion – Specialist për projektet e infrastrukturës dhe planifikimit të territorit, Kategori e pagës IV-a

6-1(Një) Pozicion-Specialist për inspektimin e zhvillimit dhe kadastrën urbane-Kategori e pagës IV-a

7-1( Një) Pozicion-Specialist për inspektimin e zhvillimit dhe çertifikatat e përdorimit-Kategori e pagës IV-a

8-2(Dy)Pozicione –Specialist për kontrollin e dokumentacionit të kërkesave për zhvillimin në sistemin elektronik të lejave-Kategori e pagës IV-a

SHPALLJE VËNDI PUNE SHËRBIMI URBANISTIKA

9-1 (Një) Pozicion – Inspektor për mbrojtjen e mjedisit, Kategori e pagës IV-a

SHPALLJE VËNDI PUNE KRYEINSPEKTORIATI

 

 

 

Marrëveshja mbi themelimin e një binjakëzimi

Kryetari i Bashkisë Eduart Kapri së bashku me kryetarin e Bashkisë së Wismarit nënshkruan marrëveshjen e partneritetit mes dy bashkive në qytetin e Wismarit.
Kapri falenderoi për bashkëpunimin e mirë deri tani dhe shpreson që sa më shumë qytetarë të Wismarit të vizitojnë Pogradecin.
Ky ishte një tjetër takim i frytshëm dhe shkëmbim eksperiencash pas takimit që u zhvillua në qytetin e Pogradecit nga dy kryebashkiakët.
Kryetari Kapri u bë pjesë e Librit të Artë të qytetit Hanseatic.

Dokumentat e nenshkruara nga Bashkia Pogradec dhe Bashkia Wismar:

      –Vendim Nr.24 Këshilli Bashkiak

      –Akti marrëveshjes ( Gjermanisht )

      –Akti marrëveshjes ( Shqip )

Shpallje për vënde të lira pune

Bashkia Pogradec kërkon të punësojë specialistë pranë “Drejtorisë së Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit” .

Kërkohen specialistë të diplomuar në degët Inxhinieri Ndërtimi ,Inxhinieri Hidro ,Arkitekt ,Urbanist ,dhe Inxhinier Topograf.

Të interesuarit të paraqiten pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore në Bashkinë Pogradec!

Nga e Hëna në të Premte

Orari 08:00 deri 16:00!

Ju mirëpresim!

Miratohet Projekt-Buxheti për vitin 2018!

Miratohet Projekt-Buxheti për vitin 2018!

Përfundoi sot “Mbledhja e Këshillit Bashkiak”. Ku u miratuan 2 pikat kryesore të rendit të ditës.
-Projekt Vendimi: Për miratimin e kalendarit buxhetor afat-mesëm 2019-2021 si edhe të buxhetit vjetor 2019 të Bashkisë Pogradec.
Si edhe: 
-Projekt Vendimi: Për miratimin dhe detajimin e projekt-buxhetit të Bashkisë Pogradec për vitin 2018.

Dëgjesa Publike në Njësinë Administrative Udënisht

Dëgjesë Publike në Njësinë Administrative Udënisht!

Dëgjesa u zhvillua në kuadër të parashikimit të projekt buxhetit për vitin 2018!

Dy pikat kryesore që u diskutuan ishin:

-Parashikimi i taksave dhe tarifave vendore në Bashkinë e Pogradecit për vitin 2018.

-Parashikimi i projekt -buxhetit në Bashkinë Pogradec për vitin 2018.

Gjithashtu u dëgjuan dhe ankesat e banorëve në këtë njësi administrative të cilat konsistonin në probleme të ndryshme, sociale, ekonomike dhe vështirësitë që banorët e kësaj njesie, hasin në përditshmërine e tyre.

Bashkia Pogradec, për problemet e paraqitura do të marrë masat e nevojshme nëpërmjet specialisteve përkatës për zgjidhjen e ç’do problemi të ngritur në Dëgjesën Publike.

12

Dëgjesa Publike në Njësinë Administrative Çërravë

Dëgjesa u zhvillua në kuadër të parashikimit të projekt buxhetit për vitin 2018!

Dy pikat kryesore që u diskutuan ishin:

-Parashikimi i taksave dhe tarifave vendore në Bashkinë e Pogradecit për vitin 2018.

-Parashikimi i projekt -buxhetit në Bashkinë Pogradec për vitin 2018.

Gjithashtu u dëgjuan dhe ankesat e banorëve në këtë njësi administrative të cilat konsistonin në tre probleme kryesore.

-Mungesa e ujit dhe vendosja e sahatëve.

-Sistemimi i kanalizimeve të ujërave të zeza.

-Regjistrimi i tokave bujqësore në fshatin Blace.

Problematika këto që do marrim zgjedhje të menjëhershme në ditët në vijim nga drejtoritë përkatëse në Bashkinë Pogradec.

23231622_1598274706901049_779903889392084537_n 23244031_1598274796901040_5293642696488769211_n

Programit Kombëtar të Praktikave të Punës në Administratën Shtetërore dhe Institucionet e tjera Publike.

 Shpallet thirrja e tretë e Programit Kombëtar të Praktikave të Punës në Administratën Shtetërore dhe Institucionet e tjera Publike.
Në këtë program ftohen të aplikojnë të të rinj profesionistë nga mosha 21 deri 26 vjeç, nga Shqipëria dhe Diaspora, të cilët kanë mbaruar minimalisht ciklin e parë të studimeve bachelor. Qëllimi i Programit Kombëtar të Praktikave të Punës është përfitimi i një përvoje kualifikuese që ndikon në zhvillimin e aftësive profesionale, akademike, personale dhe njohja me administratën publike.
Për më shumë informacionmund tëklikoni tek  linku përkatës http://praktika.sociale.gov.al/ .
Gjithashtu, ju njoftojmë se do të ketë shtyrje te deadline te aplikimeve.

Shpallje për dhënien e tokave bujqësore me qera

Bashkia Pogradec në cilësinë e autoritetit qiradhenes, në zbatim të shkronjës “c” të pikës 1.2 të nenit 9 “Të drejtat dhe përgjegjësitë”, shkronjës “e” te nenit 54 të ligjit nr. 139/2015 “Per Vetqeverisjen Vendore”, neni 2 i ligjit nr. 8312, datë 26.03.1998 “Për tokat bujqësore të pandara”, neni 3 i ligjit nr. 8744, datë 22.02.2001 “Për transferimin e pronave të paluajtshme publike të shtetit në njësitë e qeverisjes vendore”, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 531, datë 21.08.1998 “Për tokat bujqesore të pandara” i ndryshuar, Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 510, datë 10.6.2015 ” Për miratimin e procedurave për transferimin e të drejtave dhe detyrimeve, personelit, aktiveve të trupëzuara dhe të patrupëzuara, të arkivave dhe çdo dokumentacioni tjetër zyrtar në njësitë e qeverisjes vendore, të prekura nga riorganizimi administrativo-territorial”, Udhëzimin nr. 1, datë 18.07.2012, të Këshillit të Ministrave, “Për procedurat e dhënies me qira të tokave bujqësore të pandara”, VKM-së Nr. 460, datë 22.05.2013, “Për përcaktimin e kritereve, rregullave dhe procedurave të dhënies me qira të tokës bujqësore në pronësi të shtetit” (i ndryshuar), zhvillon procedurën konkurruese për dhënien me qira të sipërfaqes së tokës prej siperfaqes prej 627,26 Ha, të ndodhur në Njësitë Administrative Buçimas, Udënisht dhe Çërravë,

Ofertë dhënie toke me qera