Bashkia Pogradec në zbatim të kontratës 514 prot datë 27.01.2016 “Hartimi i Planeve të Përgjithëshme Vendore” për Bashkinë Pogradec dhe Korcë, Akt- Marrëveshjes së bashkëpunimit midis Ministrisë së Zhvillimit Urban (MZHU), Bashkisë Pogradec dhe konsulentit BOLLES + WILLSON GmbH&CO dhe IDRA shpk. ka nisur procesin e hartimit të PPV të njësisë administrative Pogradec. Aktualisht është miratuar “Nisma e Hartimit të PPV.-së” dhe po punohet për përfundimin e analizës metabolike të gjëndjes ekzistuese, e cila do ti paraprijë hartimit të strategjisë së zhvillimit territorial.

NISMA

VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK

VENDIMI I KRYETARIT

 

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Powered by blucompro.net