Zgjidhni Informacionin e Dëshiruar

Bashkia Pogradec Të Reja

SHPALLJE PËR VËNDE TË LIRA PUNE

Pogradec – Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit te Burimeve Njerëzore pranë Bashkisë Pogradec shpall proçedurat e lëvizjes paralele […]

Lexo Gjithë Postimet